Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, organizeaza urgent concurs la sediul Aparatului Cental al C.E.C.C.A.R. din Bucuresti, str. Intararea Pielari nr. 1, sector 4 , in vederea ocuparii postului  part-time cu 4ore/zi, de asistent de cabinet.

Conditiile generale pentru persoana care participa la concurs:

 1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. indeplineste conditiile de studii si, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului;
 7. nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice si cerinte de participare la concurs:

 • studii medii sau postliceale;
 • capacitate de analiza si sinteza;
 • abilitati excelente de organizare, prioritizare si comunicare;
 • rezistenta la stres, flexibilitate, atentie la detalii, minutios, perseverenta si disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunostinte Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru si conduita ireprosabila.

Concursul  se desfasoara la sediul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania din Bucuresti, Intarea Pielari nr. 1, sector 4 , dupa cum urmeaza :

 • dosarele de inscriere se vor depune pana pe data de 30.06.2017 inclusiv, dupa urmatorul program: de luni pana vineri intre orele 08,00-16,00 la sediul Aparatului Central al E.C.C.A.R.
 • rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza pe siteul www.ceccaro.ro, in data de 3.07. 2017;
 • proba scrisa are loc in data de 04.07.2017 ora 15,00;
 • proba de verificare a abilitatilor  de utilizare a calculatorului  are loc in data de 04.07.2017 ora 15,30;
 • sustinerea interviului are loc la data de 04.07.2017 orele 16.00;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea mentiunii «admis» sau «respins» prin afisare la sediul Aparatului Cental si pe siteul ceccaro.ro.

Acte necesare pentru dosarul de inscriere la concurs:

 1. cerere de inscriere la concurs;
 2. CV- ul semnat pe fiecare pagina ;
 3. copia actului de identitate ;
 4. copiile diplomelor de studii si a altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari;
 5. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverintei care atesta vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor);
 6. cazierul judiciar;
 7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice).

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanta Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata;
 2. Regulamentul de Organizare si Functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, republicat;